Tra cứu thông tin
Kết quả nghiên cứu
Tham khảo
Về dự án
CÔNG KHAI THÔNG TIN
ĐẤT ĐAI
Nơi chia sẻ kế hoạch sử dụng đất, bảng giá đất do chính quyền địa phương ban hành và kết quả nghiên cứu của dự án, góp phần cải thiện điều kiện tiếp cận thông tin đất đai của người dân Việt Nam.
Nguồn ảnh: Shutterstock/UNDP
Nguồn ảnh: Shutterstock/UNDP
Tra cứu thông tin
Kết quả nghiên cứu
Tham khảo
Về dự án
CÔNG KHAI THÔNG TIN
ĐẤT ĐAI
Nơi chia sẻ kế hoạch sử dụng đất, bảng giá đất do chính quyền địa phương ban hành và kết quả nghiên cứu của dự án, góp phần cải thiện điều kiện tiếp cận thông tin đất đai của người dân Việt Nam.
CÔNG KHAI THÔNG TIN ĐẤT ĐAI
Cầu nối thông tin kế hoạch sử dụng và bảng giá đất của chính quyền địa phương
Thanks! We received your request
An error occurred on processing your request, try again!
Thanks! We received your request
An error occurred on processing your request, try again!
Thanks! We received your request
An error occurred on processing your request, try again!
THAM KHẢO
Một số cách thức công khai thông tin đất đai của các địa phương
Cổng thông tin Quy hoạch sử dụng đất thành phố Hà Nội
Cung cấp, công khai thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai của các địa phương
Bài đã đọc gần đây
Phần mềm tra cứu thông tin đất đai tỉnh Đồng Nai
Ứng dụng Sổ tay quy hoạch đất đai Bà Rịa - Vũng Tàu
Bài mới nhất
Ứng dụng Sổ tay quy hoạch đất đai Bà Rịa - Vũng Tàu
Phần mềm tra cứu thông tin đất đai tỉnh Đồng Nai
Ứng dụng Sổ tay quy hoạch đất đai Bà Rịa - Vũng Tàu
CHIA SẺ THÔNG TIN PHÁP LUẬT
GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN
Trang congkhaithongtindatdai.info là cầu nối các cổng thông tin chính thức về kế hoạch sử dụng đất cấp huyện và bảng giá đất do chính quyền địa phương ban hành, đồng thời chia sẻ các kết quả nghiên cứu thực chứng, góp phần cải thiện điều kiện tiếp cận thông tin đất đai của người dân Việt Nam.
Trang thông tin này là một trong những kết quả của dự án “Nghiên cứu thực chứng hướng tới thúc đẩy việc tiếp cận thông tin đất đai của người dân” do Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam và Trung tâm Thúc đẩy giáo dục và Nâng cao năng lực phụ nữ (CEPEW) phối hợp thực hiện, với sự hỗ trợ kỹ thuật của Công ty Phân tích thời gian thực (RTA). Hoạt động nghiên cứu của dự án nhằm mục đích hỗ trợ chính quyền địa phương trên cả nước đẩy mạnh công khai thông tin đất đai với người dân, góp phần tăng cường hiệu quả quản trị đất đai tại Việt Nam.
LIÊN HỆ
Tôi biết
congkhaithongtindatdai@gmail.com
Bản quyền @2021 CEPEW, RTA và UNDP Việt Nam